Płatność

Zasady płatności:

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów dostarczenia produktu i wybranej formy płatności.

 2. Koszty transakcji i dostarczenia Produktu ponosi Klient.

 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka Klienta przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu dostarczenia produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

 4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych usług sprzedaży:

  a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy przed wysłaniem Towarów Klientowi,

  b. gotówką przy odbiorze osobistym w wyznaczonym punkcie odbioru;

  c. gotówką przy odbiorze za pobraniem od przewoźnika;

  d. płatnością online za pomocą systemu Przelewy24.

 5. W przypadku braku wpłaty w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od złożenia zamówienie zostaje anulowane.

 6. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Sprzedaży zostają dołączone do produktów podlegających wydaniu lub przesłane
  wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.

 7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez swojego podpisu.

 8. Zwrot płatności przez sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny,
  w przypadku:

  a. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,

  b. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

  c. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

 9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

 10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.