Regulamin sklepu oraz Informacje RODO

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w sklepie internetowym za pośrednictwem witryny https://sklep.bergmen.pl

1. Definicje:

 1. Bergmen, Sprzedawca - Bergmen Sp. z o.o. w Skawinie, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000937779, posiadającą numer NIP: 9452026669, REGON: 120006136, tel. (12) 415-50-50, sklep@bergmen.pl, www.bergmen.pl;

 2. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 3. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i nada zamówienie do Klienta;

 4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, uprawniona do zawarcia umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

 5. k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.;

 6. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 k.c.);

 7. Konsultant – osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się z Klienta telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

 8. Koszyk Klienta – funkcjonalność sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień produktów przez klienta. Dodanie produktu do listy produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „do koszyka”, znajdującego się przy produkcie w obszarze witryny Sklepu internetowego.

 9. OWS dla Konsumenta, OWS dla Przedsiębiorcy - Ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w relacjach z odpowiednio Konsumentami i Przedsiębiorcami.

 10. Produkt, Towar - rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu internetowego przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży;

 11. Przedsiębiorca – podmiot zawierający transakcję w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, niebędący Konsumentem;

 12. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 13. Sklep internetowy – sklep internetowy sklep.bergmen.pl prowadzony przez Bergmen Sp. z o.o.na stronie internetowej sklep.bergmen.pl;

 14. Sprzedaż - świadczona przez sprzedawcę na rzecz Klienta usługa sprzedaży produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;

 15. ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.;

 16. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.

2. Informacje ogólne:

 1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia niniejszy Regulamin, który udostępnia pod adresem Sklepu internetowemu w brzmieniu: sklep.bergmen.pl.

 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez podmiot:

Bergmen Sp z o.o. w Skawinie, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000937779, posiadającą numer NIP: 9452026669, REGON: 120006136, tel. (12) 415-50-50, www.bergmen.pl.

 1. Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne zgodnie z Regulaminem oraz – w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie – zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Sprzedawca prowadzi działalność na terytorium Polski, jako przedsiębiorca.

 3. W celu korzystania ze sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego następuje przez zapoznanie się z jego zawartością.

 5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.

 6. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą ujawnionych na stronie internetowej Produktów i związanych z nimi usług.

 7. Wszelkie informacje na temat Produktów w ofercie internetowego sklepu sklep.bergmen.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do poprawy ewentualnych błędów.

3. Świadczenie bezpłatnych usług elektronicznych:

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne usługi elektroniczne:

  1. udostępnienia formularza kontaktowego;

  2. udostępnienia formularza zamówień;

  3. pytania o Produkt;

  4. wprowadzania opinii o Produkcie;

  5. prowadzenia konta Klienta;

  6. dodania produktu do przechowalni;

  7. polecenia Produktu.

 2. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Jej przedmiotem jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na witrynie Sklepu internetowego w celu wysłania wiadomości do Sprzedawcy.

 3. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Jej przedmiotem jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na witrynie Sklepu internetowego w celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy.

 4. Umowa o świadczenie usługi pytania o produkt zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z opcji pytania o produkt i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Jej przedmiotem jest udostępnienie opcji pytania Sprzedawcy o dostępność produktu.

 5. Umowa o świadczenie usługi wprowadzania opinii o Produkcie zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza wprowadzania opinii o Produkcie i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie formularza wprowadzania opinii o Produkcie, w celu jej wprowadzenia. Umowa zakazuje zamieszczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobre obyczaje, godzącym w interesy sprzedawcy lub postanowienia Regulaminu i uwzględnia uprawnienie Sprzedawcy do moderacji wprowadzonych opinii, w przypadku gdy naruszają one postanowienia Regulaminu. Opinie o Produktach mające adnotację "opinia potwierdzona zakupem" zostały zweryfikowane co do faktycznego zakupu, pozostałe opinie nie zostały zweryfikowane.

 6. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.

 7. Umowa o dodanie produktu do przechowalni zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z opcji dodania produktu do przechowalni i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Dla zawarcia umowy wymaga się zalogowania w Koncie Klienta. Zakres niniejszej umowy obejmuje udostępnienie opcji tzw. dodania produktu do przechowalni, tj. czasowego zapisania produktu w pamięci Konta Klienta.

 8. Umowa o świadczenie usługi polecenia produktu zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza polecenia produktu i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Jej zakres obejmuje udostępnienie formularza polecenia produktu, w celu wysłania wiadomości o Produkcie do osoby trzeciej, wskazanej przez Klienta.

 9. Umowa o świadczenie bezpłatnej usługi elektronicznej może by rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w danych kontaktowych Sprzedawcy lub danych kontaktowych klienta.

4. Składanie zamówienia:

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać za pośrednictwem:

a. Sklepu internetowego (pod adresem: sklep.bergmen.pl);

b. e-mail: sklep@bergmen.pl.

 1. Zamówienie w Sklepie internetowym może złożyć każdy Klient.

 2. Przedmiotem sprzedaży przez Internet są Produkty zamieszczone na stronie internetowej sklep.bergmen.pl w chwili składania zamówienia, oznaczone jako dostępne.

 3. Zamówienia można składać 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu.

 4. Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 11.00 realizowane są w tym samym dniu.

 5. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 11.00, w soboty, w niedziele lub święta są realizowane w najbliższy dzień roboczy.

 6. Po skompletowaniu listy zamawianych Produktów w obszarze Koszyka Klient określa:

a. sposób dostarczenia produktów poprzez wybór właściwej opcji dostarczenia;

b. sposób płatności poprzez wybór właściwej opcji płatności;

c. adres dostarczenia;

d. dane kontaktowe Klienta.

 1. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta (poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka) informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostarczenia i płatności.

 2. Przed wysłaniem formularza zamówienia Klient, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola, powinien oświadczyć iż:

a. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia, w celu realizacji usług elektronicznych przez Sprzedawcę,

b. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 1. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia wskazanego w poprzednim punkcie uniemożliwia złożenie zamówienia.

 2. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia w celach marketingowych przez Sprzedawcę.

 3. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Oświadczenia o którym stanowią punkty 11) i 12) obejmują potwierdzenie przez Klienta, iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy, może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zaprzestania przetwarzania i usunięcia.

 5. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Zamawiam i Płacę” (lub innego równoważnego zwrotu) w Koszyku Klienta i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów ujętych w zamówieniu.

 6. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedawca przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności Produktów.

 7. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

 8. Potwierdzonego zamówienia nie można anulować z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym Regulaminie lub wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni, decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;

b. anulowanie całości zamówienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za Produkt objęty zamówieniem, którego to zamówienia nie można zrealizować, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną należność.

 1. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia na Stronie internetowej. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 2. Bergmen Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Klient zostanie natychmiast poinformowany o zaistniałej sytuacji.

5. Zasady płatności:

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów dostarczenia produktu i wybranej formy płatności.

 2. Koszty transakcji i dostarczenia Produktu ponosi Klient.

 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka Klienta przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu dostarczenia produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

 4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych usług sprzedaży:

a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy przed wysłaniem Towarów Klientowi,

b. gotówką przy odbiorze osobistym w wyznaczonym punkcie odbioru;

c. gotówką przy odbiorze za pobraniem od przewoźnika.

 1. W przypadku braku wpłaty w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od złożenia zamówienie zostaje anulowane.

 2. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Sprzedaży zostają dołączone do produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.

 3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez swojego podpisu.

 4. Zwrot płatności przez sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

a. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,

b. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

c. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

 1. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

 2. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

6. Dostarczenie zamówionych Produktów:

 1. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, FedEX, GLS lub InPost. Fizyczne przekazanie Produktów Klientowi w razie płatności określonej w 6.4. lit. b. lub c., następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu pełnej ceny przez Klienta.

 2. Zamówiony Towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Klienta w terminie od 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godzin do 3 (słownie: trzy) dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia, uiszczenia pełnej ceny (chyba że płatność następuje za pobraniem od przewoźnika lub gotówką w wyznaczonym punkcie odbioru) przez Klienta i przekazania zamówienia do realizacji.

 3. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub/i adresu e-mail oraz adresu wysyłki, pod który mają zostać dostarczone produkty.

 4. Klienci posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

 5. Odbiory osobiste odbywają się w stacjonarnych punktach handlowych Sprzedawcy. W przypadku przesyłek kurierskich, w chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić Produkt i niezwłocznie zgłosić wszelkie uszkodzenia lub braki kurierowi oraz zobowiązany jest do sporządzenia protokołu uszkodzenia paczki.

 6. Z chwilą odbioru Produktu przez Konsumenta przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia. W przypadku Sprzedaży dokonywanej z Przedsiębiorcą, wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia przechodzi na Przedsiębiorcę z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi do dostarczenia.

7. Odstąpienie od umowy, zwrot Produktu:

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić od umowy świadczenie usługi elektronicznej, w tym od umowy sprzedaży, w terminie 14 (słownie: czternaście) dni, z uwzględnieniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, zamieszczonego w obszarze witryny Sklepu internetowego.

 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, zamieszczonego w obszarze witryny Sklepu internetowego.

 3. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy sprzedaży, sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.

 4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy sprzedaży, ma on obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Zwrot towaru odbywa się na koszt Konsumenta.  Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania produktu na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać produktu w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie produkt został dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Z zastrzeżeniem powyższego, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jednak Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty dostarczenia Towaru do wysokości najtańszego oferowanego zwykłego sposobu dostarczenia.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 10. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu.

8. Rękojmia – postanowienia ogólne:

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary. Jeżeli w materiałach Sprzedawcy pojawia się informacja o gwarancji, należy przez to rozumieć:

 2. rękojmię, uregulowaną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w odpowiednio: dla Konsumenta - OWS dla Konsumenta, zaś dla Przedsiębiorcy - OWS dla Przedsiębiorcy (treść obu dokumentów dostępna na stronie sklepu).

 3. Okresy rękojmi zawarte są w cenniku lub na stronie internetowej sklep.bergmen.pl przy danym Towarze. Datą początkową do określenia okresu obowiązywania rękojmi jest data wydania Towaru Odbiorcy. Terminy rękojmi dla Konsumentów nie mogą być krótsze niż minimalne przewidziane w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., zaś zapewnione przez Sprzedawcę warunki rękojmi gorsze niż minimalne określone w powyższej ustawie.

 4. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady produktów objętych umową sprzedaży oraz innych usług elektronicznych.

 5. Rękojmia nie obejmuje uszkodzeń podzespołów, do których dochodzi wskutek naturalnego zużycia w trakcie użytkowania tj. np. utrata pojemności pakietów akumulatorowych, utraty sprawności i barwy źródeł światła, korozja elementów montażowych oraz korpusów opraw oświetleniowych, które są ściśle uzależnione do warunków eksploatacji.

 6. W przypadku zakupu Produktów z działu „Outlet” Klient przyjmuje do wiadomości, że produkty te mogą być używane, oraz posiadać niewielkie uszkodzenia, wady fabryczne lub rysy, o czym informacja zawarta jest przy danym Produkcie i w zakresie tych znanych mu wad rękojmia jest wyłączona.

9. Rękojmia w ramach transakcji z Przedsiębiorcami, reklamacje:

 1. Modyfikacji ulegają zasady wynikające z przepisów dotyczących rękojmi przy transakcjach pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, zawarte w Kodeksie cywilnym, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 2 do 17 poniżej.

 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi obejmuje wyłącznie wady istniejące już przed przejściem ryzyka na Przedsiębiorcę lub wady powstałe z przyczyn tkwiących uprzednio w dostarczonym Towarze. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje wad, o których Przedsiębiorca wiedział lub mógł się dowiedzieć w chwili wydania Towaru, przy zachowaniu należytej staranności wynikającej z prowadzenia działalności gospodarczej.

 3. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne Towarów, w tym powstałe w transporcie oraz w wyniku niewłaściwego rozładunku, a także szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niestarannego montażu, użytkowania, konserwacji lub przechowywania Towaru przez Przedsiębiorcę lub osoby trzecie, jak również powstałe wskutek dokonywania napraw lub przeróbek. Sprzedawca nie odpowiada za błędne podanie w Zamówieniu parametrów technicznych Towarów, ilości itp.

 4. Przedsiębiorca jest uprawniony do wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi tylko wówczas, gdy uczynił zadość obowiązkowi zbadania przedmiotu sprzedaży oraz obowiązkowi zawiadomienia Sprzedawcy o dostrzeżonych wadach, zgodnie z poniższymi zasadami. Przedsiębiorca zobowiązuje się do starannego zbadania Towaru oraz sposobu jego dostarczenia w chwili dokonywania odbioru, pod względem ilościowym (w tym zwłaszcza ilość opakowań dostarczonych przez przewoźnika), zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w Zamówieniu oraz Umowie, a także pod kątem ewentualnych widocznych wad, w tym w szczególności uszkodzeń opakowań, w których dostarczany jest towar. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja techniczna towaru. W przypadku jakichkolwiek wad, uszkodzeń lub ubytków, o których mowa w zdaniu poprzednim, Przedsiębiorca zobowiązany jest sporządzić w obecności przewoźnika (pracownika przewoźnika) protokół. W przypadku odbioru osobistego Towaru, niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio, z tym że protokół należy sporządzić w obecności pracownika Sprzedawcy wydającego Towar.

 5. Wszelkie reklamacje jakościowe lub ilościowe Przedsiębiorca winien zgłosić w formie pisemnej najpóźniej następnego dnia roboczego po wydaniu Towaru do godziny 17:00.

 6. W przypadku ujawnienia się wady tkwiącej uprzednio w Towarze, która ujawniła się po jego wydaniu, Przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić wadę nie później niż w terminie 3 [słownie: trzy] dni roboczych po powzięciu informacji o istnieniu wady.

 7. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Towaru, ilość, przyczynę reklamacji (opis wady), nr i datę faktury oraz dokumentu potwierdzającego dostarczenie Towaru, ewentualnie adres miejsca zamontowania Towaru, a także protokół sporządzony w obecności przewoźnika (pracownika przewoźnika) jeżeli dotyczy nieprawidłowości możliwych do ustalenia przy dostarczeniu Towaru, o których mowa w pkt. 4 zdanie 2 niniejszego ustępu.

 8. Niezachowanie wskazanych w poprzednim ustępie obowiązków: zbadania rzeczy, sporządzenia protokołu w obecności przewoźnika (pracownika przewoźnika), terminów reklamacyjnych, formy i treści reklamacji, skutkuje utratą przez Przedsiębiorcę uprawnień z tytułu rękojmi w stosunku do danej wady lub nienależytego wykonania Umowy. Podjęcie kontroli zgłoszonych wad lub nieprawidłowości, w tym podjęcie działań mających na celu usunięcie wady lub nieprawidłowości, nie wyklucza możliwości podniesienia przez Sprzedawcę zarzutu nieterminowego lub nieprawidłowego zgłoszenia wady.

 9. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres ul. Rtm. W. Pileckiego 4, 32-050 Skawina, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, zamieszczonego w obszarze witryny Sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest konieczne, jednakże pozwala zachować wymogi formalne.

 10. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca według swego uznania albo usunie wady albo wymieni towar na wolny od wad. Realizacja powyższych obowiązków Sprzedawcy nastąpi w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedawcę, nie dłuższym niż 60 [sześćdziesiąt] dni. W razie konieczności termin ten może zostać jednokrotnie przedłużony o 30 [trzydzieści] dni. Roszczenia Przedsiębiorcy z tytułu wad w postaci prawa do żądania obniżenia ceny oraz do odstąpienia od Umowy, są wyłączone. Sprzedawca ma prawo odmówić usunięcia wad lub dostarczenia towaru wolnego od wad, jeśli związane jest to z niewspółmiernie wysokimi kosztami. Koszty są niewspółmierne wysokie wówczas, gdy przekraczają 40% [słownie: czterdzieści procent] wartości netto Towaru, co do którego zgłoszone zostały roszczenia z tytułu rękojmi. Wyłącza się możliwość obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy przez Przedsiębiorcę.

 11. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe, w tym koszty transportu ponosi Przedsiębiorca.

 12. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Przedsiębiorcy z realizacją jego roszczeń z tytułu rękojmi do czasu uregulowania przez Przedsiębiorcę wszelkich zaległych zobowiązań.

 13. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Przedsiębiorcy do wstrzymania zapłaty za Towar bądź za jego część.

 14. Wszelkie naprawy przewidziane rękojmią odbywają się w zakładzie Sprzedawcy lub innych miejscach wyznaczonych przez niego.

 15. Wszelkie ingerowanie, niewłaściwa lub niedbała obsługa oraz wykorzystanie produktu powoduje utratę rękojmi. Ponadto rękojmia wygasa jeśli, w dowolnym momencie, Przedsiębiorca lub osoba trzecia usiłuje dokonać wewnętrznej ingerencji w komponenty towaru, zasilanie dowolnej części Towaru przekracza dopuszczalną tolerancję, podłączone zostanie przez Przedsiębiorcę zewnętrzne urządzenie powodujące przekroczenie dopuszczalnej tolerancji towaru.

 16. W każdym przypadku, gdy z karty produktu wynika możliwość różnorodności barwowej produktów Sprzedawca odpowiada wyłącznie za brak jednolitości barwy wyłącznie w ramach jednej dostawy.

 17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

17.1. Przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która zawarła ze Sprzedawcą umowę niemającą dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego – w przypadkach umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

17.2. 14 dniowy termin, o którym mowa powyżej rozpoczyna się wraz z objęciem rzeczy w posiadanie przez Przedsiębiorcę, o którym mowa w pkt 1 lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadkach gdy umowa:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin rozpoczyna swój bieg od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – termin rozpoczyna swój bieg od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.

17.3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu zgodnie z formularzem odstąpienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu, przy czym skorzystanie z formularza nie jest obligatoryjne, oraz odesłaniu Sprzedawcy prawidłowego oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, w formie przesyłki zwykłej, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bergmen.pl.

17.4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym fakcie.

17.5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym punkcie, umowa jest uważana za niezawartą, a odstępujący zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania rzeczy do Sprzedawcy, jednak nie później niż w terminie 14 dni, na własny koszt.

17.6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zwrotu rzeczy, oddaje odstępującemu zapłaconą cenę oraz koszty dostawy, przy czym w przypadku wyboru przez odstępującego dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, nie jest on zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez odstępującego.

17.7. W przypadku braku odrębnych porozumień, Sprzedawca zwraca płatności w sposób, w jaki zostały dokonane przez odstępującego.

17.8. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy spowodowanej korzystaniem z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej funkcjonowania.

10. Rękojmia w ramach transakcji z Konsumentami, reklamacje:

 1. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy i na jego koszt.

 2. Jeżeli produkt ma wadę, Klient będący Konsumentem może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych koszów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 4. Jeżeli produkt ma wadę, Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

4.1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;

4.2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;

4.3. Brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4.4. Brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze możliwości żądania naprawy lub wymiany;

4.5. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta;

 

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

 2. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres ul. Rtm. W. Pileckiego 4, 32-050 Skawina, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu, zamieszczonego w obszarze witryny Sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest konieczne, jednakże pozwala zachować wymogi formalne.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Konsumenta.

 4. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

 5. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

 2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

 3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

11. Postanowienia dodatkowe:

 1. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu co nie ma wpływu na ich funkcjonalność i parametry użytkowe.

 2. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej sklepu w celu prezentacji produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

 3. Domena Sklepu internetowego, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.

 6. Odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami z tytułu świadczonych usług elektronicznych jest ograniczona do wartości należności z tytułu świadczonej usługi.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu sklepu oraz nienależyte wykonywanie usług elektronicznych, spowodowane siłą wyższą;

 2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu sklepu oraz nienależyte wykonywanie usług elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep internetowy świadczy usługi elektroniczne;

 3. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem;

 4. następstwa wykorzystania danych dostępowych do konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta;

 5. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

12. Postanowienia końcowe:

 1. Dla Konsumentów zastosowanie znajduje OWS dla Konsumentów, którego treść dostępna jest na stronie sklep.bergmen.pl. Dla Przedsiębiorców zastosowanie znajduje OWS dla Przedsiębiorców, którego treść dostępna jest na stronie sklep.bergmen.pl.

 2. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem, OWS dla Konsumenta lub OWS dla Przedsiębiorcy stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie sklep.bergmen.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych ze Sprzedawcą.

 4. Sprzedawca nie stosuje co do zasady profilowania cen dla indywidualnego konsumenta, z zastrzeżeniem, że klient zalogowany może mieć widoczną w e-sklepie swoją indywidualną cenę z systemu handlowego, na którym pracuje Sprzedawca.

 5. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików cookies.

 6. Dane osobowe użytkowników sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 7. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Sklep internetowy. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

 8. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików cookies uregulowane zostały w odrębnym dokumencie „Polityka prywatności”, zamieszczonym w obszarze witryny internetowej Sklepu internetowego oraz są zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych a także RODO.

 9. Zawierając Umowę o świadczenie usługi elektronicznej, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na dane kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

 10. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

 11. Wszystkie sporu wynikłe lub związane z umowami, do których zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu, pomiędzy Bergmen Sp. z o.o., a Przedsiębiorcą, będą rozstrzygane przez sąd miejscowy właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Za prawo właściwe do rozstrzygania sporów pomiędzy Bergmen a Przedsiębiorcą uznaje się prawo polskie.

 12. Bergmen Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania ze sklepu internetowego w trybie zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności w niżej opisanych przypadkach:

  1. zmiany przepisów dokonanych przez uprawnione organy państwa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron lub takich, które wpływają albo mogą wpłynąć na sposób świadczenia Usługi bądź przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,

  2. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

  3. zmiany warunków świadczenia Usług przez inne podmioty,

  4. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia Usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,

  5. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,

  6. w wyniku zdarzeń zaistniałych na skutek działania siły wyższej,

  7. zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Sprzedawcy, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,

  8. zmiany podmiotu świadczącego inną usługę,

  9. zmian formalno-organizacyjnych po stronie Sprzedawcy.
    

 13. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Sprzedawca zawiadomi Klienta, przesyłając na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji treść Regulaminu lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany. Zmiany zostaną oznaczone w jego treści w sposób niebudzący wątpliwości.

 14. Klient może w formie pisemnej wyrazić brak akceptacji dla zmienionego Regulaminu, w tym także wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Sprzeciw należy zgłosić w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od daty otrzymania zawiadomienia. Brak sprzeciwu w obowiązującym terminie jest tożsamy z akceptacją zmienionego Regulaminu. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Klient korzysta ze sklepu. Zawiadomienie o zmianie będzie zawierało informację o terminie zgłoszenia sprzeciwu oraz konsekwencjach braku jego złożenia.

 15. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowego regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od daty publikacji na witrynie Sklepu internetowego.

 16. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

  1. załącznik nr 1 – informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy dla Konsumentów;

  2. załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dla Konsumenta;

  3. załącznik nr 3 – wzór formularza reklamacyjnego dla Przedsiębiorcy;

  4. załącznik nr 4 – wzór formularza reklamacyjnego dla Konsumenta.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTÓW

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia:

 1. w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: zawarcia umowy;

 2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;

 3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

 4. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;

 5. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, Bergmen Sp. z o.o. w Skawinie, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina, sklep@bergmen.pl, (12) 415-50-50, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 2. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz Proszę odesłać lub przekazać nam je na adres: Bergmen Sp. z o.o. w Skawinie, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina, sklep@bergmen.pl, (12) 415-50-50, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Bergmen Sp. z o.o. w Skawinie, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina, sklep@bergmen.pl, (12) 415-50-50

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

 

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3
FORMULARZ REKLAMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCY

 

Adresat: Bergmen Sp. z o.o.a w Skawinie, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina [„Spółka”]

Zgłaszający:  podmiot prowadzący działalność gospodarczą - przedsiębiorca

 

 

imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej/nazwa przedsiębiorcy oraz numer NIP/KRS

 

 

adres zamieszkania/do korespondencji/siedziby

 

 

numer telefonu, adres e-mail

Jako dane kontaktowe służące udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji wskazuję adres pocztowy/adres e-mail (1)

Reklamacja dotyczy:

Umowy sprzedaży z dnia (2)

Produktu (3)

Umowy o świadczenie inne usługi elektronicznej

Inne

Jestem przedsiębiorcą i korzystam z rękojmi na warunkach określonych w Regulaminie sklepu internetowego. Sposób rozpatrzenia reklamacji dla przedsiębiorcy:

usunięcie wady Produktu lub usługi

wymiana Produktu na nowy

 

czytelny podpis (4)

(1) Proszę niepotrzebne skreślić.

(2) Proszę podać datę transakcji.

(3) Proszę podać reklamowany rodzaj Produktu(-ów).

(4) Podpis powinna złożyć osoba zawierająca umowę ze Spółką albo osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu zawierającego umowę ze Spółką; w tym drugim przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia lub innego dokumentu wykazującego umocowanie do działania za Spółkę.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4
FORMULARZ REKLAMACYJNY DLA KONSUMENTA

Adresat: Bergmen Sp. z o.o. w Skawinie, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina [„Spółka”]

Zgłaszający: q osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (konsument)

 

imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej/nazwa przedsiębiorcy oraz numer NIP/KRS

 

adres zamieszkania/do korespondencji/siedziby

 

numer telefonu, adres e-mail

Jako dane kontaktowe służące udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji wskazuję adres pocztowy/adres e-mail (5)

Reklamacja dotyczy:

Umowy sprzedaży z dnia (6) 

Produktu: (7)

Umowy o świadczenie inne usługi elektronicznej

Inne

Jestem konsumentem i korzystam z rękojmi.

Sposób rozpatrzenia reklamacji – dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumenta):

obniżenie ceny Produktu lub usługi

usunięcie wady Produktu lub usługi

wymiana Produktu na nowy

odstąpienie od umowy

 

czytelny podpis (8)

(5) Proszę niepotrzebne skreślić.

(6) Proszę podać datę transakcji.

(7) Proszę podać reklamowany rodzaj Produktu(-ów).

(8) Podpis powinna złożyć osoba zawierająca umowę ze Spółką albo osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu zawierającego umowę ze Spółką; w tym drugim przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia lub innego dokumentu wykazującego umocowanie do działania za Spółkę.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W tym dokumencie chcemy wyjaśnić:

 • Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy, jeśli jesteś naszym klientem, kontrahentem lub partnerem biznesowym,

 • W jakich celach, z jakich przyczyn i jak długo wykorzystujemy dane osobowe,

 • Jak chronimy bezpieczeństwo danych osobowych,

 • Jak realizujemy Twoje prawo do ochrony danych.

Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Administrator danych osobowych

Bergmen Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie pod adresem: ul. Rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina

Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy, jeśli jesteś naszym klientem, kontrahentem lub partnerem biznesowym

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na Twój temat umożliwiające identyfikację, na przykład imię i nazwisko czy dane kontaktowe. Możemy gromadzić Twoje dane osobowe gdy korzystasz z naszej witryny, korzystasz z naszych usług, uczestniczysz w ankiecie, konkursie lub po prostu kontaktujesz się z nami.

Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do następujących kategorii:

 1. imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu;

 2. informacje na temat twoich danych rejestrowych jeśli prowadzisz działalność gospodarczą (np. numery NIP, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej);

 3. informacje na temat historii Twoich transakcji,

 4. informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej;

 5. komunikacja z Tobą lub skierowana do nas przez Ciebie za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon.

Zapewniamy, że nie są nam potrzebne dane dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa lub skazania. Również nie zbieramy danych dotyczących Twojego pochodzenia etnicznego lub rasowego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych i biometrycznych, seksualności lub orientacji seksualnej.

O te informacje nigdy nie pytamy i tych danych nie zbieramy, ani nie przetwarzamy, chyba że celowo je nam udostępnisz np. w wiadomości e-mail.

W jakich celach, z jakich przyczyn i jak długo wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

Twoje dane mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 1. Zapewnianie świadczeń zamówionych przez Ciebie;

 2. Skontaktowanie się z Tobą w przypadku zmiany lub braku możliwości realizacji świadczenia usługi;

 3. Korzystamy z informacji dotyczących płatności (np. numery rachunków bankowych) w celach związanych z rachunkowością, fakturowaniem i audytem oraz w celu wykrywania jakichkolwiek nieuczciwych działań lub zapobiegania takim działaniom;

 4. Wykorzystujemy Twoje dane w celu odpowiadania na roszczenia lub skargi;

 5. Możemy dokonywać profilowania danych w oparciu o zgromadzone dane na temat użytkownika na potrzeby analizy statystycznej i marketingowej. Profilowanie będzie odbywać się wyłącznie za uprzednią zgodą i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność wszystkich danych będących podstawą profilowania;

 6. Wykorzystujemy Twoje dane do zarządzania naszymi relacjami z Tobą jako klientem i w celu poprawy jakości obsługi klienta;

 7. Od czasu do czasu możemy wysyłać Ci drogą elektroniczną informacje o promocjach. Przysługuje Ci prawo do zaakceptowania lub rezygnacji z otrzymywania tego typu wiadomości na każdym etapie naszej współpracy.

 8. W związku z korzystaniem przez Ciebie z opcji Live Chat na naszych stronach internetowych www.bergmen.pl oraz www.sklep.bergmen.pl w celu nawiązania kontaktu lub udzielenia informacji.

 9. W celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z naszych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jedynie wówczas, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Podstawa prawna będzie uzależniona od powodów, dla jakich zebraliśmy Twoje dane osobowe i celu, w którym mamy ich wykorzystywać.

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych będzie dla nas niezbędne do zawarcia z Tobą umowy.

Możemy również przetwarzać dane osobowe w następujących przypadkach:

 1. W celu spełnienia ustawowego obowiązku (np. prowadząc dokumentację księgową lub rachunkową);

 2. Gdy wyrazisz zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (np. w celach marketingowych);

 3. W celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby (np. w nagłych przypadkach medycznych);

 4. W celu związanym z naszymi słusznymi interesami jako przedsiębiorstwa (np. w celach administracyjnych).

Zgodę we własnym imieniu mogą wyrazić jedynie osoby w wieku co najmniej 16 lat. W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Nie będziemy przechowywać żadnych danych przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i „wrażliwość” danych osobowych, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków. Musimy również brać pod uwagę okresy, przez jakie musimy przechowywać dane w celu realizacji wymagań ustawowych lub w celu rozpatrywania reklamacji, zapytań oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia roszczenia.

Kiedy Twoje dane osobowe przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Możemy ujawniać informacje Twój na temat zaufanym osobom, od których wymagamy posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z polskim i unijnym prawem z zakresu ochrony danych osobowych.

Twoje prawa do ochrony danych

Przysługuje Ci prawo do:

 1. Żądania informacji na temat tego, czy przechowane są Twoje informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je przechowujemy/ wykorzystujemy.

 2. Żądania dostępu do swoich informacji osobowych zgodnie z którym możliwe jest uzyskanie kopii informacji osobowych, jakie posiadamy na Twój temat oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

 3. Żądania sprostowania przechowywanych przez nas informacji osobowych użytkownika. Możesz uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które Cię dotyczą, a które my przechowujemy.

 4. Żądania usunięcia informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie.

 5. Sprzeciwu wobec przetwarzania informacji osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a w Twojej konkretnej sytuacji zaistnieje jakikolwiek powód, dla którego zechcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania na tej podstawie. Ponadto przysługuje Ci prawo do sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy Twoje informacje osobowe w bezpośrednich celach marketingowych.

 6. Sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, tj. sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących użytkownika z wykorzystaniem jego informacji osobowych lub sprzeciwu wobec profilowania użytkownika.

 7. Żądania ograniczenia przetwarzania informacji osobowych. Możesz żądać zawieszenia przetwarzania informacji osobowych dotyczących Ciebie, na przykład, gdy chcesz, abyśmy ustalili ich poprawność lub powód ich przetwarzania.

 8. Żądania przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej ustrukturyzowanej postaci do użytkownika lub innej osoby (tak zwane prawo do „przenoszenia danych”). Umożliwia to pobranie od nas danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych użytkownika do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej. Wymaga to oczywiście naszych możliwości technicznych oraz współpracy drugiego podmiotu.

 9. Wycofania zgody. W ograniczonych okolicznościach, jeżeli wyraziłeś zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie informacji osobowych w konkretnym celu, masz prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie. Kiedy tylko otrzymamy informację o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzania informacji w celu lub celach, na jakie początkowo wyraziłeś zgodę, chyba że mamy inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem.

 

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail: rodo@bergmen.pl lub pocztą, wysyłając pismo na adres: Bergmen Sp. z o.o., ul. Rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina

Nie pobieramy opłat za dostęp do informacji osobowych (ani za egzekwowanie pozostałych przysługujących praw). Możemy jednak naliczyć stosowną opłatę, jeżeli wniosek o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniony lub jego zakres jest nadmierny. W takich okolicznościach możemy również sprzeciwić się takiemu żądaniu.

W określonych przypadkach możemy być zmuszeni poprosić Cię o konkretne informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości oraz zapewnienia Ci prawa dostępu do informacji (lub wykonania jakiegokolwiek innego przysługującego mu prawa). Jest to kolejny środek bezpieczeństwa pozwalający upewnić się, że informacje osobowe nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym.